Logo AVT-Korporacja

Regulamin

Każdy Użytkownik Ulubionego Kiosku zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 1. Informacje ogólne
  1. Serwis Ulubiony Kiosk prowadzony jest przez AVT-Korporacja Sp. z o.o. (dalej: "AVT"), zarejestrowana przy ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000035930, nr NIP 527-020-01-77.
  2. Korzystanie z usług oferowanych przez serwis oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
  3. AVT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualnie obowiązujący tekst Regulaminu dostępny jest w każdej chwili w serwisie Ulubiony Kiosk.
 2. Opis usług
  1. Serwis Ulubiony Kiosk świadczy usługi polegające na sprzedaży papierowych i elektronicznych egzemplarzy czasopism wydawanych przez AVT oraz produktów podmiotów współpracujących.
  2. Do wydań elektronicznych sprzedawanych w serwisie, nie jest dołączana w żadnej formie zawartość płyt CD/DVD, która dostępna jest z papierowymi wersjami czasopism.
  3. Użytkownik serwisu ma możliwość zapoznania się bezpłatnie z częścią zawartości czasopisma bezpośrednio na stronie Ulubionego Kiosku lub w formie pliku PDF.
  4. AVT zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ofercie Ulubionego Kiosku.
  5. AVT zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników.
 3. Zasady świadczenia usług
  1. Wszystkie ceny podane w Ulubionym Kiosku są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  2. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  3. Zamówienie polega na wybraniu przez Użytkownika tytułów i ilości egzemplarzy, wypełnienie obowiązkowych pól w formularzu zamówienia, potwierdzenie go przez wciśnięcie „Zamawiam”. Zamówienia opłacane przelewem wymagają kliknięcia w link weryfikacyjny przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail. Brak kliknięcia w link weryfikacyjny oznacza rezygnację z zamówienia.
  4. Wydania papierowe zamówionych tytułów wysyłane są w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty (nie dotyczy przedsprzedaży). Wszystkie zamówienia realizowane są od poniedziałku do czwartku w godz. 8-16 oraz w piątek w godz. 8-12 (z wyłączeniem świąt).
  5. AVT pokrywa koszty wysyłki gdy zamówienia dotyczą papierowych egzemplarzy czasopism wydawanych przez AVT. AVT nie pokrywa kosztów wysyłki gdy zamówienia dotyczą produktów podmiotów współpracujących (koszt wysyłki będzie wskazany w podsumowaniu zamówienia).
  6. AVT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczenia zamówienia wynikłe z winy Poczty Polskiej lub innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówień.
  7. Wydania elektroniczne zamówionych tytułów wysyłane są w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty (nie dotyczy przedsprzedaży) i dostarczane za pośrednictwem wiadomości e-mail, która zawiera link umożliwiający pobranie pliku PDF lub kod odblokowujący.
  8. Wszystkie wydania elektroniczne są trwale oznakowane jako własność Zamawiającego lub AVT. Oznaczenia służą do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z wydania elektronicznego określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający wydanie elektroniczne w Ulubionym Kiosku wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu tego oznaczenia.
  9. Opłacenie zamówienia może być zrealizowane za pomocą karty płatniczej lub przelewu na wskazane konto.
  10. AVT zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usług w uzasadnionych przypadkach.
  11. Użytkownik, który zapoznaje się z częścią udostępnionego czasopisma nie jest uprawniony do: rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach; ingerowania w jego zawartość; publikacji, dystrybucji, powielania; oddawania w najem; jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.
  12. Użytkownik, który zakupi czasopismo w wersji elektronicznej nie jest uprawniony do: rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach; ingerowania w jego zawartość; publikacji; dystrybucji; powielania; oddawania w najem; jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania; usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń.
  13. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Ulubiony Kiosk można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres prenumerata@avt.pl lub w formie pisemnej, w formie listu poleconego, na adres: AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie, a Zamawiający otrzyma wyłącznie informację od AVT z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.
 4. Rabaty
  1. Prenumeratorom wydawnictwa AVT przysługuje rabat 30% na wybrane produkty dostępne w serwisie UlubionyKiosk.pl
   1. Rabat 30% dla Prenumeratorów nie obejmuje: bonu podarunkowego, przedsprzedaży, wydań papierowych pakietów promocyjnych, kodów rabatowych, wybranych płyt CD/DVD, kursów on-line, książek.
  2. Osoba kupująca za namową Partnera Ulubionego Kiosku może uzyskać rabat 50% na pierwszy zakup jednego egzemplarza wybranego tytułu AVT dostępnego w serwisie UlubionyKiosk.pl
   1. Rabat 50% przysługuje wyłącznie nowym Klientom, których dane osobowe nie widnieją w bazie AVT.
   2. Rabat 50% dla nowych Klientów nie obejmuje: bonu podarunkowego, przedsprzedaży, wydań papierowych pakietów promocyjnych, kodów rabatowych, wybranych płyt CD/DVD, kursów on-line, książek, e-booków.
  3. Wszystkim Klientom serwisu UlubionyKiosk.pl przysługuje rabat 30% przy zakupie produktów powyżej kwoty 50 PLN.
   1. Rabat 30% od zamówień powyżej kwoty 50 PLN nie obejmuje: bonów podarunkowych, przedsprzedaży, wydań papierowych pakietów promocyjnych, kodów rabatowych, wybranych płyt CD/DVD, kursów on-line, książek, e-booków.
   2. Jeżeli w koszyku znajdzie się produkt nieobjęty rabatem 30%, to będzie on uwzględniony do przyznania rabatu (zamówienie powyżej 50 PLN), ale jego cena nie zostanie pomniejszona o wysokość rabatu. Rabat uzyskają pozostałe produkty z koszyka.
   3. Rabat 30% od zamówień powyżej kwoty 50 PLN będzie również nazywany „KUL - Klub Ulubionych Lektur”.
  4. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.
  5. W każdej chwili organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie objętej rabatem, zarówno co do wysokości, ilości, ceny oraz rodzaju produktów objętych rabatem.
  6. Każdy korzystający z rabatu oświadcza, że zapoznał się z jego regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z rabatu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  1. Przekazując dane osobowe i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez AVT, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.
  2. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez AVT umowy sprzedaży towarów oraz plików, oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”). AVT może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane podmiotom realizującym wysyłkę w imieniu AVT oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS.
  4. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez AVT w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.
  5. AVT jako administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych gromadzonych przez AVT, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z serwisu oraz systemu AVT.
 6. Własność intelektualna
  1. Wszystkie elementy serwisu internetowego Ulubiony Kiosk - teksty, grafiki, itp., są własnością AVT. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z serwisu Ulubiony Kiosk bez uzyskania zgody AVT jest zabronione.
  2. Właścicielem praw intelektualnych do treści zawartych w oferowanych czasopismach, okładki prezentowanych czasopism, logotypy, itp., jest AVT. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody ze strony AVT.
  3. Właścicielem praw autorskich do plików z wydaniami elektronicznymi jest AVT. Zabrania się przekazywania swoich plików z wydaniami elektronicznymi osobom trzecim, podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości itp.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług, podanych przez Użytkownika w ramach rejestracji i składania zamówienia, jest AVT.
  2. AVT dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów AVT jako administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Klient wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Podanie przez Klienta jego danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania umowy.
  5. AVT jako administrator danych osobowych informuje, że Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez AVT oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych po zakończeniu korzystania z usług. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane na żądanie wysłane mailowo prenumerata@avt.pl.
  6. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  7. AVT na każde pisemne żądanie Klienta w terminie 30 dni poinformuje go w szczególności, jakie dane Klienta zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także usunie zgromadzone dane, które go dotyczą.
  8. AVT może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta w szczególności, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec AVT z tytułu świadczenia na jego rzecz usług płatnych lub gdy Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta. 7.9. Postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są także w obowiązującej AVT Polityce prywatności.
 8. Prawo odstąpienia
  1. Klient może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Ulubionego Kiosku, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub odebrania przesyłki.
  2. Odstąpienie od umowy uznaje się za zasadne przez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres prenumerata@avt.pl.
   1. Oświadczenie powinno zawierać: Imię i nazwisko; numer transakcji; określenie produktu, który był przedmiotem umowy.
  3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.
  4. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towarów i usług wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. Zwrot uznany za zasadny, tj. spełniający przesłanki określone w ustępie 7 zostanie wykonany w okresie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia przyjęcia rezygnacji, w formie przelewu na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność.
Przejdź do sekcji
 1. Informacje ogólne
 2. Opis usług
 3. Zasady świadczenia usług
 4. Rabaty
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Własność intelektualna
 7. Ochrona danych osobowych
 8. Prawo odstąpienia
Koszyk
Twoje zamówienie
O nie! Twój koszyk jest pusty.
Zobacz nasze tytuły i znajdź coś dla siebie
Koszt wysyłki
0,00 zł
Suma
0,00 zł

Do rabatu 30% brakuje Ci 50 PLN

lub przeglądaj alfabetyczną liste naszych tytułów
k
p
Brak wyników wyszukiwania
Dodanie produktu do koszyka
Ups! Coś poszło nie tak
Prosimy spróbować ponownie za chwilę