Przesyłka gratis
Zapomniałem hasła

Regulamin Klubu Ulubionego Kiosku

Każdy Uczestnik Klubu Ulubionego Kiosku zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

1. Informacje ogólne

1.1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą: „KUK”.

1.2. Organizatorem promocji jest AVT-Korporacja Sp. z o.o. (dalej: "AVT"), zarejestrowaną przy ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000035930, nr NIP 527-020-01-77.

1.3. Promocja ma charakter ogólnopolski.

1.4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla: Klientów serwisu Ulubiony Kiosk:

1.4.1. Klientów serwisu Ulubiony Kiosk, którzy zgłosiły swój akces do KUK.

1.4.2. Osób, które zarejestrowały się jako w Klubie Ulubionego Kiosku jako Partner Ulubionego Kiosku (PUK).

2. Zasady promocji

2.1. W promocji mogą wziąć udział osoby określone w pkt. 1.4. niniejszego regulaminu, które łącznie spełnią poniższe warunki:

2.1.1. Zakupią produkty oferowane przez serwis Ulubiony Kiosk, za które przyznawane są punkty na zasadach określonych w pkt 2.2. regulaminu.

2.1.2. Zbiorą ilości punktów dającą możliwość zamiany ich na Nagrody lub Prowizje.

2.1.3. Warunkiem koniecznym otrzymania Nagród lub Prowizji jest spełnienie warunków promocji oraz łącznie następujących podpunktów:

a) zgłoszenie w formie elektronicznej wymiany punktów na wskazaną nagrodę (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres: info@ulubionykiosk.pl).

b) brak przeterminowanych należności Uczestnika promocji w stosunku do Organizatora promocji.

c) uregulowane należności wynikających z zakupów dokonywanych przez Grono Czytelników Partnera Ulubionego Kiosku.

2.2. Punkty przyznawane są Uczestnikowi i gromadzone na jego indywidualnym koncie punktowym wg poniższych zasad:

a) 1 punkt KUK za zakup wydania papierowego i elektronicznego lub DVD;

b) 20% od wartości netto zakupów (przeliczanych na punkty KUK) dokonywanych przez Grono Czytelników Partnera Ulubionego Kiosku w terminie 365 dni od ich pierwszego zakupu;

2.3. Dopuszcza się możliwość wprowadzania innych przeliczników, w trakcie trwania promocji.

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania indywidualnego konta punktowego Uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie, iż punkty na nim zgromadzone przyznane zostały niezgodnie z niniejszym regulaminem.

2.5. Punkty nalicza i prowadzi ich rejestr AVT, na podstawie opłaconych zamówień. Punkty uzyskane z zakupów oraz polecenia nowego Klienta sumują się.

2.6. Punkty mogą być wymienione przez Uczestnika na Nagrody wybrane z katalogu obowiązującego w chwili wykonywania wymiany, pod warunkiem, że uwidoczniona w katalogu Nagroda jest w chwili wymiany dostępna.

2.7. Punkty mogą być wymienione przez Uczestnika na Prowizję (wypłatę), która będzie zrealizowana przelewem na wskazane konto bankowe raz w miesiącu (w trzeciej dekadzie każdego miesiąca).

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu Nagród bez podania przyczyny.

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wartości progów Prowizji bez podania przyczyny.

2.9. W chwili publikacji nowej listy Nagród oraz nowych progów Prowizji, oferta wszystkich poprzednich traci ważność.

2.10. Uczestnik może zamówić Nagrodę lub wymienić punkty ba Prowizję wyłącznie, gdy stan jego indywidualnego konta punktowego pozwala na dokonanie takiego zamówienia.

2.11. Punkty zebrane na różnych kontach punktowych, nie sumują się.

2.12. Organizator może zaproponować Uczestnikowi konkursu wymianę punktów na nagrodę spoza katalogu Nagród.

2.13. Każdy Uczestnik konkursu ma wgląd w listę oraz sumę zebranych punktów, po zalogowaniu się do panelu Uczestnika KUK, a także informowany będzie na jego życzenie o ilości zebranych na jego koncie punktów.

2.14. Uczestnik promocji ma prawo złożenia do AVT odwołania o stanie punktów, wraz z podaniem uzasadnienia. Odwołanie składa się w formie pisemnej lub elektronicznej (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres: info@ulubionykiosk.pl). AVT w terminie 30 dni udziela odpowiedzi na reklamację. Odwołanie nie wstrzymuje procedury przyznawania Nagród innym Uczestnikom konkursu.

3. Nagrody

3.1. Informacje dotyczące Nagród oraz ich wartości w punktach KUK, dostępne są na stronie https://ulubionykiosk.pl/kuk/nagrody.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, wymiany, zastąpienia Nagród na inne o tej samej albo większej wartości, w dowolnym czasie trwania konkursu. Zmiany te mogą być dokonywane przez organizatora bez wcześniejszego poinformowania Uczestników.

3.3. Laureatowi nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę.

4. Wydanie nagród

4.1. Nagrody zostaną wydane z zachowaniem przepisów zawartych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust.1 pkt 68a oraz art 41 ust 1 pkt 7b. O sposobie i dokładnym terminie wydania Nagrody laureaci zostaną powiadomieni listem poleconym, mailem lub telefonicznie.

4.2. Istnieje możliwość odbierania Nagród w czasie trwania konkursu.

4.3. Nagrody postawione do dyspozycji laureatów zgodnie z regulaminem i nie odebrane do 90 dni przechodzą do dyspozycji organizatora.

5. Prowizje

5.1. Prowizje Partnera Ulubionego Kiosku pochodzące od wszystkich zakupów Czytelników Partnera Ulubionego Kiosku należących do jego Grona są księgowane narastająco na Koncie Partnera Ulubionego Kiosku w okresie 365 dni od daty pierwszego zakupu każdego z nich.

5.2. Jeżeli stan prowizji na Koncie Partnera Ulubionego Kiosku nie przekracza 120 punktów, to można przeznaczyć je wyłącznie na Nagrody rzeczowe (pkt 3 regulaminu).

5.3. Gdy stan prowizji na Koncie Partnera Ulubionego Kiosku przekroczy 120 punktów, to można je zrealizować w postaci wypłaty gotówkowej (przelewem na konto) na podstawie umowy o dzieło (podatek PIT 18%).

5.4. Gdy stan prowizji na Koncie Partnera Ulubionego Kiosku przekroczy 500 punktów, to ulega on podwojeniu (prowizja z 20% rośnie skokowo do 40%).

5.5. Po wypłacie - na podstawie umowy o dzieło (podatek PIT 18%) - stan prowizji na koncie Koncie Partnera Ulubionego Kiosku znów jest liczony narastająco od zera.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin promocji dostępny będzie w siedzibie AVT w Warszawie, ul. Leszczynowa 11 oraz na stronie http://ulubionykiosk.pl.

6.2. Wzięcie udziału w promocji oznacza:

6.2.1. Zgodę Uczestnika na wszystkie warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

6.2.2. Potwierdzenie spełnienia warunków uprawniających do wzięcia udziału w promocji.

6.3. Praw i obowiązków związanych z promocją nie można zbyć na inne osoby bez zgody Organizatora - dotyczy to również prawa do wydania Nagrody lub Prowizji.

6.4. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z realizacją punktów i otrzymaniem Nagród lub usług obciążać będą Uczestnika.

6.5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian powyższego regulaminu (informacje o nich będą dostępne w siedzibie firmy lub na stronie http://ulubionykiosk.pl).

a)(...) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa , radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności (...)

Wydawca
AVT-Korporacja Sp. z o.o.

AVT-Korporacja
Sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11,
03-197 Warszawa

tel.: 22 257 84 99
fax: 22 257 84 00

avt@avt.pl
www.avt.pl

O Wydawnictwie
Wydawnictwo AVT działa od stycznia 1992 roku. Specjalizuje się w wydawaniu czasopism oraz informatorów poradnikowych (specjalistycznych i popularno-naukowych) dla czytelników o wyraźnie określonych zainteresowaniach – profesjonalistów i hobbistów. Portfolio AVT liczy łącznie 37 tytułów regularnych, w tym 20 miesięczników i dwumiesięczników, które grupują się w pięciu segmentach tematycznych: Budownictwo i Wnętrza, Elektronika i Automatyka, Muzyka i Dźwięk, Edukacja i Hi-Tech oraz Rodzina. Łącznie czasopisma AVT mają ponad 1,5 miliona czytelników.